แนะนำเว็บเศรษฐี
เด็ด มากมืองบาดาล แห่ง อีสาน ตอนล่าง ถ้ำนาคาธิบดี ทั้ง 9

เด็ด มากมืองบาดาล แห่ง อีสาน ตอนล่าง ถ้ำนาคาธิบดี ทั้ง 9

แนะนำเว็บเศรษฐี

เด็ด มากมืองบาดาล แห่ง อีสาน ตอนล่าง ถ้ำนาคาธิบดี ทั้ง 9 วันนี้เราจะมาพูดถึง แหล่งหวยเด็ด เมืองบาดาลกันครับ นั่นก็คือ ถ้ำวังนาคาธิบดี ตั้งอยู่ใน วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ถ้ำนาคาธิบดี หรือ วังพญานาค ที่สร้างขึ้นตามตำนาน ขององค์พญานาคาธิบดี ทั้ง 9 พระองค์ อันได้แก่ 1.พญาอนันตนาคราช, 2.พญามุจรินทร์นาคราช, 3.องค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธนาคราช, 4.พญาเกล็ดแก้วนาคราช, 5.พญาภุชงค์นาคราช, 6.พญานาคดำศิริจันทรานาคราช, 7.พญายัสมัญนาคราช, 8.พญาคัตระศรีเทวานาคราช, 9.พญาศรีสัตตนาคราช และยังเป็นแหล่ง ขอหวย ขอขา หวยเด็ด อีกด้วย

ถ้ำนาคาธิบดี

พญานาคาธิบดี ทั้ง 9

1.พญาอนันตนาคราช เราจะคุ้นกับท่านใน ภาพลักษณ์ ของ พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ พญานาค ที่เราเห็นเป็น ฐานให้พระนารายณ์บรรทมนั้นคือ ท่าน นั่นแหละ ส่วนตำนานของท่านนั้น ว่ากันว่า ท่านคือ พญานาคองค์แรก ซึ่ง เป็น พี่ใหญ่สุดใน บรรดาเหล่า พญานาค และ มีถึง 1,000 เศียร เป็น โอรสองค์แรกของฤาษีกัศยปะ และ นางกัทรุ และได้เป็น คู่ อริกับพญาครุฑ อีกด้วย

2.พญามุจรินทร์นาคราช ท่านคือผู้แผ่พัง บังฝนที่ตกลงมาถึง 7 วัน 7 คือ ให้แก่ พระพุทธเจ้า หลังจากฝนหยุดแล้ว ท่าน ก็คลายขนดจำแลงกายเป็นมานพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์ แพญามุจรินทร์ นั้นเป็นผู้ที่มีความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมา และ ในเรื่องราวขอพระพุทธศาสนา แต่ละเรื่อง นั้นมักจะมีชื่อท่านเกี่ยวข้องเสมอ

3.องค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธนาคราช ที่รเรารู้จักกันดีคือ ป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นั่นเอง ครับ ท่านมีวรกายสีเขียวมรกต เศียรสีทอง มีเมตตาสูงต่อผู้ที่มากราบไหว้บูชา หากใครที่ได้อธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะสัมฤทธิ์ผล ท่านเป็นมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ สามารถแผลงเศียรได้ 9 เศียร ส่วนองค์นางพญาศรีปทุมมานาคิณีผู้เป็นชายา สามารถแผลงเศียรได้ 5 เศียร ทั้งสององค์นั้นโปรดปรานการฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์เป็นอย่างมาก

4.พญาเกล็ดแก้วนาคราช หรือ พญาเพชรภัทรนาคราช ท่านคือโอรสบุตร เพียง พระองค์เดียว ขององค์พญาอนันตนาคราช และ พระนางอุษาอนันตวดีแต่ และ ทรง มี พระ ขนิษฐา และ อนุชา ต่างพระมารดามากทรงเป็น โอปาติกะจุติ พระวรกายของท่านนั้เป็น สีทอง ตามพระมารดาท่าน ซึ่งเป็น นาคินีเทวี ตระกูลวิรูปักษ์ ท่านแผ่พระเศียรแสดงบารมีได้ 9 เศียร และ ทรงเชี่ยวชาญในการรบมาก เมื่อครั้งสงครามเทวะคราต่างๆ พญาเพชรภัทรจะทรงเป็น 1 ในแม่ทัพใหญ่นำรบเสมอ ทรงได้รับประธานพระขรรถ์วิเศษจากฤษีเทพอัศดร

5.พญาภุชงค์นาคราช เจ้าวิสุทธิเทวา ซึ่งเป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวะเทพ หรือ พระอิศวรเจ้า มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู มีพระเศียรเป็นสีแดง 7 เศียร และ มีพระอัครมเหสี คือ พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล ซึ่งเป็นพญานาคิณี ประจำองค์แม่พระอุมาเทวี ซึ่งเป็น มเหสีของพระศิวะ ท่านมีอุปนิสัยตรงไปตรงมา รูปร่างสง่างาม ท่านชอบศึกษาธรรมเป็นนิสัย หลังจากที่ท่าน ได้สละจากกษัตริย์แล้ว ท่านได้บำเพ็ญตบะเป็นฤๅษี มาจนถึงทุกวันนี้

6.พญานาคดำศิริจันทรานาคราช ทรงเป็นพระราชโอรส ของพญาศรีสัตตะนาคราช กษัตริย์ฝั่งโขง 1 ในนาคาธิบดีทั้ง 9 ท่าน มีพระวรกายสีดำอมส้มองค์นี้มีหอกทองคำปลายเป็นเพชร เป็นอาวุธ มีความเก่งกาจมาก อีกทั้งทั้งยังมีคุณธรรม คุณงามความดี

7.พญายัสมัญนาคราช พระนามเต็ม พญายัสมันรายะนาคราช เป็น พระราชโอรสในพญาอนันตนาคราช มี เจ้านางสรัอยแสงคีรี ตระกูลวิรูปักษ์
ทรงเป็นพระอนุชา สหายร่วมรบกับพญาเพชรภัทรนาคราช พญาภาคินทร์นาคราช อีกทั้ง พญานฤบดินทร์นาคราช พญายัสมันนาคราช เจ้านั้น เก่งวิชาทางรบ มนต์นาวี มีเทพเจ้าแห่งสมุทรประสิทธิวิชาใหั ถ้าว่าด้วยเรื่องรบโดยพลังแห่งน้ำแล้ว ท่านถือเป็นเอกในด้านนี้ ทรงมีความดีความชอบ ต่อสู้กับเพชรพญาธรอัคคี ซึ่งไปลักลอบขโมยตำราจากหอมนตรา ของปู่ฤษีสีหโคดม และก่อกองกำลังคนธรรพ์ ยึดครองเมืองพญานาคใหญ่นัอยถึง 4 เมือง เป็นบัญชาในท้าวสักกะเทวราช ให้พญายัสมันนาคราชยกทัพไปจัดการ เมื่อชนะศึกในครานั้น จึงได้ทรงยกย่องท่านนั้นเป็น 1 ใน 9 องค์นาคาธิบดี

8.พญาคัตระศรีเทวานาคราช ซึ่งมีความต่างจากพญานาคราชท่านอื่น ท่านนี้ไม่ได้มีวังบาดาลที่อยู่ในน้ำ แต่มีวังที่อยู่บนปราสาท ซึ่งตั้งอยู่บนผืนดิน ดังนั้น พญานาคองค์นี้มีลำตัวสีน้ำตาลเข้ม เหมือนสีของดิน ณ เขาพนมกุเลน ซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยเหล่าเทพที่มีฤทธิ์ และเหล่าฤาษี โยคีที่มีตบะแก่กล้า มาบำเพ็ญเพียรเป็นเวลาหลายพันปี

9.พญาศรีสัตตนาคราชเป็นหนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์ ทรงศักดาอานุภาพ นามของพญาศรีสัตตฯ นี้ก็ปรากฏพบในตำนานอุรังคธาตุเช่นกันความดังนี้ พระศาสดา ก็เสด็จไปสู้ดอยนันทกังรี ซึ่งเป็นที่อยู่ของนางนันทยักษ์แต่ก่อน มีนาคตัวหนึ่ง 7 หัว ชื่อว่าศรีสัตตนาค เข้ามาทูลขอให้พระศาสดาทรงย่ำรอยพระบาทไว้ ณ ที่นั้น ทรงก้าวพระบาทข้ามตีนดอยก้ำขวาแล้วทรงแย้มพระโอฐ เจ้าอานนท์กราบทูลถาม ตถาคตตรัสว่า เห็นนาค 7 หัวเป็นนิมิตร ภายหน้าที่นี้จงบังเกิดเป็นเมือง มีชื่อว่าเมืองศรีสัตตนาค

ถ้ำนาคาธิบดี

ข้อมูลรน่ารู้

สถานที่นี่คือวัดทุ่งสิมเดิม ขณะนี้มีการก่อสร้าง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ในรัชกาลที่10 มีการจำลองรูปแบบให้คล้ายตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรี เป็นเจดีย์ สูง 59 เมตร รวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 2 ใช้ประกอบศาสนกิจ ชั้นที่ 3 เป็นอุโบสถ์ สำหรับทำสังฆกรรม และเป็นพิพิธภัณฑ์มหาราช จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 บรรจุพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ ชั้นที่ 5 บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า พระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย รวมถึงพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เพื่อสืบทอดศาสนา บรรยากาศในถ้ำนาคาธิบดีแห่งนี้จะสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและน่าเลื่อมใส มีพระพุทธรูปและองค์พญานาคอยู่รายล้อมภายในถ้ำ ให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้ามากราบไหว้สักการะกัน


สรุป

เรื่องราวที่นำเสนอนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชม เพื่อเป็นแนวทาง และ ความ บันเทิน นะครับ สุดท้ายนี้ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตนะครับ ขอให้ทุกๆท่านมีโชคร่ำรวยกันนะครับ เข้ามาติดตามผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตทุกวันที่ แหล่ง รวมเลขเด็ด แหล่ง ขอเลขเด็ด ครบวงจร ตรวจหวย เช็คผลหวย ต่างประเทศอย่าง หวยลาว หวยฮานอย พร้อม แนวทางหวย เว็บเรามีหมดครับ


อ่านบทความ เลขเด็ด คนดัง อื่นๆที่น่าสนใจ

โหน่ง ชะชะช่า ศรีริต้า จั๊กจั่น

อ่านข่าวหรรษา อื่นๆ

หวยงวดนี้ คลอดลูกบนรถ ดูดวง

 

เลขหรรษาดอทคอม สรรหาเลขสุข สนุกไปกับข่าวเด่น เลขเด็ดคนดัง แนวทางหวยปัง
อัปเดตทุกวันที่ lekhunsa.com